Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Abdij- meeleefdagen

Wilt u ons leven mee-leven?

Jezus leeft !   Guerric van Igny, abt – 12de eeuw

Men heeft het mij geboodschapt:  Jezus, mijn God, leeft.  Bij deze tijding herleeft mijn geest, die van verveling sluimerde, die kwijnde van lauwheid en door kleinmoedigheid was afgemat.
Want de blijde stem van deze gelukkige boodschap doet de zondaars uit de dood opstaan.  …

Hieraan zult gij erkennen dat uw geest in Christus volledig tot het leven is teruggekeerd, indien gij de volgende woorden met overtuiging zegt:  “Het is mij genoeg als Jezus leeft”.

O getrouwe uitroep, die volkomen vrienden van Jezus past!  O zeer zuivere genegenheid, die aldus spreekt: “Het is mij genoeg als Jezus maar leeft!  Als Hij leeft, leef ook ik, want mijn ziel is aan Hem verbonden; Hijzelf weze mijn leven, mijn al!  Wat kan mij nog ontbreken, als Jezus leeft?  Ja, alles mag mij ontbreken, dat maakt mij niets, als Jezus maar leeft!  Ik wil Hem zelfs ontberen, als zulks Hem behaagt, dan nog is het mij genoeg dat Hij voor zich leeft!”

Dán eerst zal de liefde tot Christus volmaakt zijn in de mens, wanneer de liefde tot Christus zozeer zijn verlangens in beslag neemt, dat hij zichzelf vergeet en verwaarloost om alleen in Jezus, en in wat voor Hem is, zijn genoegen te vinden.  Voor iemand die zo gesteld is, valt de armoede niet zwaar, die voelt de belediging niet, die verheugt zich er over misprezen te worden; hij kijkt naar geen nadeel en beschouwt de dood als gewin.  Meer nog, hij denkt dat hij niet sterft, daar hij er van overtuigd is, dat hij van de dood naar het leven overgaat en met volle betrouwen tot Hem mag zeggen:  “Ik zal gaan en Hem zien, voordat ik sterf.”

Mijne broeders, al zijn wij dan niet zo zuiver van geweten, laten wij toch optrekken en Jezus gaan zien op de berg van het hemels Galilea, die Hij ons aanwees.  Onderweg zal onze liefde groeien en althans op het eind van de tocht zal zij volmaakt zijn.  Al gaande zal het pad, in het begin smal en moeilijk, breder worden en onze zwakke krachten zullen toenemen.

Zalig Paasfeest ! Halleluja!

Actueel

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!