Monnik worden

/Monnik worden
Monnik worden2018-12-26T13:27:17+00:00

Ik heb U gezien in uw heilige woning,
met eigen ogen, uw kracht en uw licht.
Ik weet, uw liefde is meer dan het leven,
U wil ik prijzen, mijn leven lang! – Psalm 63

Monnik zijn

Het leven van een monnik is wachten op God. In eenzaamheid, stilte en broederlijk leven tracht hij zich te openen voor Gods vriendschap en liefde. In voortdurend gebed, in een gestaag luisteren naar Gods Woord en in dienende arbeid geeft hij zich over aan Gods werking en leiding.
Dit wachten en waken duurt een leven lang.

Monnik worden – wat géén voorwaarden zijn

Er wordt geen bijzondere vooropleiding of enig diploma vereist voor wie monnik wenst te worden, evenmin een ‘succesvol’ verleden of ‘voorbeeldig’ christelijk leven.

Monnik worden – wat er wél toe doet

De kandidaat dient bezield te zijn met een innerlijke drang en een verlangen naar God. Hij ‘voelt’ een stille ‘roep’ waar hij met heel zijn bestaan antwoord op wil geven. Hij wenst zijn geloof als monnik gestalte te geven in een concrete broedergemeenschap. Tevens vindt hij vreugde in het gebed en de liturgie, heeft liefde voor de stilte en de eenzaamheid.
Een zekere psychische en lichamelijke gezondheid zijn hierbij noodzakelijk.

Monnik worden – stappen op deze weg

• Komt en ziet…
Het gastenhuis is de uitgelezen plek om dieper kennis te maken met het monastieke leven. Mensen komen hier op bezinning individueel of in groep. Ze komen, gaan, en komen terug.
En soms gebeurt het… Iemand raakt geïntrigeerd door… Voelt zich geroepen tot dit leven…
Om hierin tot meer klaarheid te komen is er mogelijkheid tot gesprek met een broeder.
• Een mogelijke kandidaat kan enige keren het gastenhuis aandoen. Nadien kan hem de mogelijkheid geboden worden tot een verblijf binnen de gemeenschap.
• Na de intrede leeft de kandidaat enkele maanden als ‘postulant’ in het klooster.
• Daarop volgt het twee jaren durend noviciaat waarin hij verder wordt ingewijd in het monastieke leven.
• Daarna kan de novice zich voor drie jaar aan de gemeenschap binden.
• Na een verblijf van ongeveer 6 jaar, verbindt de kandidaat zich met God en de gemeenschap door monastieke professie – voor het leven.

Komt, indien je bemint! – heilige Augustinus

Als u ons wilt contacteren, kan dit via telefoon of per brief, gericht aan:

Br. Novicemeester
Sint Sixtusabdij
8640 Westvleteren

Tel. 057 / 40 03 76

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.