God

/God
God2018-12-26T13:27:19+00:00

God p10 img_3891

Niemand bepaalde zelf het begin van zijn leven. Wij werden geboren in een wereld die reeds vóór ons bestond. Iemand anders heeft ons in het bestaan geplaatst, ons het leven cadeau gedaan – ‘Iemand’ die ons ook nu in leven houdt, die ervoor zorgt dat wij groeien en rijpen, altijd opnieuw. –
Wie is deze ‘Iemand’? – Hij blijft een mysterie… Wij hebben geen greep op Hem.
Christenen weten zich door Hem gegrepen en noemen Hem God.
Wij geloven dat God de bron is van alles en de uiteindelijke monding. Wij lezen in de bijbel dat God de mensen zozeer bemint, dat Hij in Jezus van Nazareth mens werd. In Hem is God ons mensen oneindig nabij gekomen. En door zijn Heilige Geest laat God ons deelnemen aan zijn goddelijk leven.
Hij brandt van verlangen het hart van de mensen te ontvlammen met liefde tot Hem en tot elkaar.

Wij ervaren met de gehele mensheid dat ons leven vaak wordt overschaduwd door de macht van de duisternis. Dat we niet altijd voor God en de ander openstaan. We ervaren dat we vanuit ons zelf alleen niet gelukkig kunnen worden omdat het probleem zich precies bevindt in ons zelf. God ziet onze worsteling en komt ons te hulp. In de kruisdood en verrijzenis van Jezus geloven wij dat Hij ons verlost door ons de ongehoorde weg te tonen van de vrije zelfgave, van het loslaten van jezelf uit liefde voor God en je naaste. Hij is de Nieuwe Mens die ons verlost van onze oude mens. Zo hopen wij door zijn Hulp steeds meer in eenheid te groeien met Hem en daardoor ook in eenheid met alle mensen en met heel de schepping.

Zonder God zijn kloosters niet denkbaar.
Voor allen die zich voor God openen wordt Hij het leven, ooit het paradijs dat geen einde kent. Hij is onze vreugde.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.