Arbeid

/Arbeid
Arbeid2018-12-26T13:27:18+00:00

arbeid

“De liefde tot God bestaat niet uit tranen en aangename gevoelens, maar dat men God dient in gerechtigheid en deemoed.” (Teresa van Avila)

Elke mens moet werken om te leven. Arbeid vraagt tijd, moeite en inspanning. Arbeid kan zorgen baren, lastig zijn.
Maar arbeid is meer dan dat.
Elke mens heeft ook de diepe behoefte om zich uit te drukken in zijn werk, om vruchtbaar en creatief te zijn. Werkende ervaar je jezelf: jouw eigen kracht, je talenten, je grenzen.
Bovendien is werken een belangrijke weg naar de ander: je leert zorg dragen, iets voor je medemens betekenen, dienen. Samenwerken schept ontmoeting en solidariteit.
Tenslotte betekent arbeid voor christenen ook: het leven doorgeven dat wij op elk moment uit Gods hand ontvangen, de Schepper bij zijn schepping vergezellen, meebouwen aan een betere wereld waarin gerechtigheid en liefde wonen.
De Schrift stelt: hebt elkaar lief met woord … en daad.

Bidden en werken, zeggen de monniken!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.