Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2020-05-07T15:33:05+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2020

Geannuleerd t.g.v. Covid-19
 Monastieke dagen 2020:
geannuleerd t.g.v. Coronacrisis

zie actueel

Wij, mensen, waren nergens meer
Minder dan niets geworden
Gij, hebt ons ten einde toe gezocht
En in de dood gevonden

Gij, staat op, de Verrezene
– niet zonder ons –
Gij de Levende
Gij schenkt ons aan onszelf terug
Wij mogen bloeien in uw paastuin
Gij hebt uzelf voorgoed met ons verbonden
Nooit houdt dit op
O eeuwige Dag

Nooit meer alleen
Zingen wij U lof en dank
U zij alle glorie
Thans en in eeuwigheid
Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Liturgie

De H. Mis gaat altijd om 9.00 uur door zowel op zondagen als weekdagen.
De Vespers altijd om 17.15 uur.

Actueel

Gevolggevend aan de richtlijnen van onze bisschoppen en aan de oproep van de overheid aangaande het corona-virus, zijn alle liturgische vieringen in onze abdijkerk alvast niet toegankelijk voor publiek, en dit tot nader bericht. Dit zowel op weekdagen als op zondagen. Het gastenhuis is om die reden ook gesloten.

Heer, zoals Gij weet en zoals het U behaagt, ontferm U…
– H. Macarius

In volgende ‘brontekst(en)’ laten we jullie kennis maken met het Jezusgebed – het gebed bij uitstek van de orthodoxe kerk. Het Jezusgebed – gebed van het hart – kent een lange traditie en vindt zijn wortels in het Nieuwe Testament. Het heeft zich ontwikkelt doorheen eeuwen monastiek leven. En vond ook zijn weg naar het Westen.
De vorm is eenvoudig: ‘Heer Jezus, zoon van de levende God, ontferm U over mij, zondaar’. Rustig herhalen…
Volgt een korte tekst van Vader Porfyrios. En een tweede staat stil bij de Naam ‘Jezus’!

Heer Jezus Christus, ontferm U over mij – denk aan niets anders
Uit ‘Geraakt door Gods liefde – leven en wijsheid van Oudvader Porfyrios’
Laten wij Christus op een ongedwongen manier in onze geest brengen door zachtjes te herhalen:
“ Heer Jezus Christus, ontferm U over mij.”
Denk aan niets anders dan alleen aan de woorden:
“Heer Jezus Christus, ontferm U over mij.”
Niets anders.
Rustig.
Met open ogen zodat u niet gevaar loopt toe te geven aan fantasieën en illusies.
Keer u tot Christus met zorg en toewijding.
Als uw ziel met eerbied en aanbidding deze zeven woorden herhaalt, kan zij er nooit genoeg van krijgen.
Het zijn onverzadigbare woorden.
Herhaal ze uw leven lang.
Er is zulk een levenschenkend sap in verborgen.
Langzaam aan zal de genade u bezoeken.

De heilige naam ‘Jezus’ als mysterie van verlossing
uit ‘Een Monnik van de Oosterse Kerk’ (Lev Gillet)
0 God, kom mij te hulp door uw naam! (Ps 54, 3).
De naam Jezus brengt ons nog meer dan zijn tegenwoordigheid. Jezus is aanwezig in zijn naam als Zaligmaker; het woord ‘Jezus’ betekent immers ‘helper’ of ‘redding’. Bij niemand anders is er redding want onder de hemel is geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden’ (Hand 4, 12). Jezus begon zijn aardse zending door te genezen en vergiffenis van zonden te schenken, dat wil zeggen: mensen te redden. De proefondervindelijke kennis van onze Heer als onze persoonlijke Zaligmaker en Redder wijst er dan ook op, dat we begonnen zijn de weg van de heilige naam te gaan. Het aanroepen van de heilige naam verlost ons uit al onze noodwendigheden.
De naam Jezus helpt ons niet alleen al datgene te verkrijgen wat we behoeven. (‘Wat gij de Vader ook moogt vragen, Hij zal het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt gij niets in mijn naam gevraagd; vraag en gij zult verkrijgen en dan zal uw vreugde volkomen zijn’ (Joh 16, 23-24), de naam Jezus zelf is reeds vervulling en verwerkelijking van alles wat wij kunnen wensen. Wanneer wij de hulp van onze Heer nodig hebben, zouden wij zijn naam met geloof en vertrouwen moeten uitspreken in de overtuiging dat we al bezig zijn te ontvangen waar we om vragen. Jezus zelf is de verheven vervulling van al wat een mens maar kan verlangen en Hij is dat op het moment zelf dat we tot Hem bidden. Laten we ons gebed met betrekking tot de verhoring ervan niet zien als voorafgaand, maar als gelijktijdig aan de vervulling ervan in Jezus. Hij is méér dan de schenker van wat wij en anderen nodig hebben. Hij zelf is de gave. Ja, Hij is beide tegelijkertijd:
gever en gave, in Zich bevattend alle goeds. Wanneer ik honger heb, is Hij mijn voedsel. Heb ik kou, Hij is mijn warmte. Als ik ziek ben is Hij mijn gezondheid, word ik vervolgd dan is Hij mijn redding. Ben ik onkuis, Hij wordt mijn zuiverheid. Hij is ons immers door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing geworden (1 Kor 1, 30). Dat is heel iets anders dan wanneer Hij ons dit alles alleen maar had gegeven. Nu kunnen wij in zijn naam alles vinden wat Hij is. Daarom is de heilige naam Jezus, voor zover hij ons met Jezus zelf verbindt, al een mysterie van verlossing.

De naam van Jezus brengt ons overwinning en vrede wanneer we worden bekoord. Een hart dat reeds vervuld is van de naam en de tegenwoordigheid van onze Heer, zal geen zondig fantasiebeeld of gedachte binnenlaten. Maar we zijn zwak en maar al te vaak geven onze verdedigingslinies het op en de bekoring stijgt in ons als een stortvloed. Sla dan geen acht op de bekoring, redeneer niet met uw eigen verlangens, let niet op de storm, kijk niet naar jezelf. Zie naar onze Heer, klamp u aan Hem vast, beroep u op zijn naam. Toen Petrus over het water naar Jezus wandelend de hevigheid van de storm gewaar werd, ‘werd hij bevreesd’ (Mt 14,30) en begon te zinken. Als wij in plaats van naar de golven te kijken en naar de wind te luisteren, rechtuit over het water naar .Jezus gaan, zal Hij zijn hand uitsteken en ons vastgrijpen. De heilige naam zal ons dan van groot nut zijn als een vast omschreven, concreet en machtig hulpmiddel, dat in staat is de krachtige betovering van de verleiding te weerstaan. Wanneer u bekoord wordt, roep dan de heilige naam met volharding aan, maar rustig en eerbiedig, niet ruw, angstig of hartstochtelijk. Laat de heilige naam uw ziel langzaam doordrenken, tot alle gedachten en gevoelens daarin te samen komen en zich rondom deze naam vastzetten. Laat hem zo zijn macht tot samen- bundelen uitoefenen. Het is de naam van de Vredevorst, hij moet dus in vrede worden aan- geroepen, dan zal hij ons de vrede brengen, of beter nog, hij zal (als degene van wie hij het symbool is) ons zelf tot vrede zijn.

De naam Jezus brengt ons vergiffenis en verzoening. Als we zwaar hebben misdaan – en des te eerder wanneer we licht gezondigd hebben – kunnen we in één ogenblik ons met berouw en liefde tot de heilige naam keren en die uitspreken met heel ons hart. De heilige naam, zo gebeden (waardoor we de persoon van Christus immers al bereikten), zal ons de vergiffenis waarborgen. Laten we na de zonde niet willoos blijven talmen en uitstellen. Laten we toch niet aarzelen, ondanks onze onwaardigheid, de heilige naam opnieuw aan te roepen. Op een vroege morgen staat Jezus aan de oever van het meer. ‘Als Simon Petrus hoort dat het de Heer is . .springt hij in zee’ (Joh 21, 7). Doe als Petrus, zeg: ‘Jezus’ en begin een nieuw leven. Wij zondaars zullen onze Heer hervinden bij het aanroepen van zijn heilige naam. Hij komt tot ons op het eigen ogenblik, in welke toestand we ook zijn. Hij begint weer met ons vanaf het punt waar Hij ons verliet, of liever gezegd, waar wij Hem verlieten. Toen Hij na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verscheen, kwam Hij tot hen zoals zij toen waren: bang, eenzaam en ongerust, maar zonder hun hun ontrouw te verwijten kwam Hij eenvoudig opnieuw in hun leven van alle dag. ‘Hij vroeg hen: Hebt ge hier iets te eten? en zij gaven Hem een stuk gebraden vis en een brok honingraat’ (Lk 24, 41). Zo gaat het ook als wij na een zonde of na een tijd van lauwheid opnieuw ‘Jezus’ zeggen; Hij eist geen uitgebreide verontschuldigingen, Hij verlangt alleen maar weer bij ons te zijn zoals vroeger en elk moment en heel de sleur van ons leven – dat zijn onze gebraden vis en onze honingraat – in zijn persoon en zijn naam op te nemen en opnieuw te doen uitgaan vanuit de ware diepte van ons wezen.

Zo brengt de heilige naam ons na onze zonden weer verzoening. Zo geeft hij ons echter tevens een weidser en dieper besef van de goddelijke vergiffenis. Wij kunnen in het bidden van de naam Jezus heel de realiteit leggen van het Kruis, heel het mysterie van de verzoening. Wanneer we de heilige naam zien vanuit ons geloof in Jezus als zoenoffer voor de zonden der wereld, dan vinden wij in de heilige naam het symbool van de verlossing, welke zich uitstrekt over alle tijden en over het ganse heelal. In deze naam zullen we dan ontdekken ‘het Lam dat geslacht is’ (Openb 13, 8), ‘het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt’ (Joh 1, 29).

Dit alles wil evenwel in het geheel geen afbreuk doen aan, noch kleinerend bedoeld zijn ten opzichte van de door de kerk aan alle gelovigen voorgehouden middelen tot boete en vergeving. Het gaat hier om realiteiten van zuiver innerlijke aard, een vorm van innerlijke absolutie welke verkregen wordt door het berouw dat uit de liefde voortspruit. Het is de vergeving die de tollenaar uit het evangelie verwierf op zijn gebied in de tempel: ‘Deze man ging gerechtvaardigd naar huis’ (Lk 18, 14).

Voor meer bronwaterteksten klik hier.

+ de verblijfskost gaat omhoog.

 • Door een stijging van de algemene kosten zien wij ons verplicht vanaf 1 januari ’20
  iets meer aan te rekenen voor de verblijfskost in het gastenhuis.- de dagprijs bedraagt dan €50 per persoon per etmaal
  de dagprijs aan het sociale tarief zal dan €40 per persoon per etmaal bedragen.

+ verplicht lakenpakket

  • Op elk bed ligt een donsdeken.
   Voor het dekken van je bed dien je wel het lakenpakket van de abdij te gebruiken.
   Dit pakket is in de verblijfskost ingerekend.
   Op die manier willen wij er zeker van zijn dat iedere gast lakens heeft en er ook het bed mee dekt.
   Gebruik van eigen lakens is dus niet toegestaan.

Voor meer info omtrent verbijf in ons gastenhuis, klik hier!

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.