God vieren

/God vieren
God vieren2018-12-26T13:27:15+00:00

“Wie zingt, bidt tweemaal!” (Augustinus van Hippo)
Hier vindt u enkele liederen waarmee wij, christenen, God bezingen.

Psalm 63 God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
Psalm 145 U, mijn God – koning – wil ik verheffen
Psalm 150 Alles wat adem heeft love de Heer
Psalm 138 Loven wil ik U met heel mijn hart
Kantiek van de drie jongelingen
Danklied van Maria
O, Christus, Heer der heerlijkheid

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.