Liturgie

/Liturgie
Liturgie2018-12-26T13:27:18+00:00

website p 12 liturgie foto

“Wie bemint zingt!” (Augustinus van Hippo)

Wie God bemint en zich door Hem bemind weet, kan van deze liefde niet zwijgen. Zijn hart loopt ervan over. Hij wil aan zijn liefde woorden geven, wil ze ‘uitzingen’, hij wil God vieren. Dit gebeurt als christenen bij elkaar komen om God te loven en te danken. Dit is echter geen ‘eenrichtingsverkeer’, maar omgang met God, een ware ontmoeting.
Bij het lezen van de bijbel, in de rituelen en liturgische gebaren, bij het bidden en zingen in gemeenschap ervaren monniken altijd opnieuw: God is aanwezig en spreekt tot ons zijn woord.

Doorheen de eeuwen zingen monniken gratuit Gods lof.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.